Algemene voorwaarden Tattoostudio The Saloon

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:
Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood, eenmanszaak van Lesley Van Oosterbos, gelegen te Kruishofstraat 259, 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer BE0822.510.312

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van volgende diensten: het ontwerpen van een tatoeage, het laten aanbrengen van een tatoeage.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en opdrachtgever, waarbij Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden afgeweken.

Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en nooit door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood zijn ingeschakeld.

De opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood gehanteerde algemene voorwaarden.

Betalingen en Voorschotten

Betalingen gebeuren cash, via Payconiq of de bankapp. Betalingen van voorschotten kunnen ook via de website gemaakt worden bij het maken van een afspraak.

Binnen de 3 maand heeft een ieder recht op een gratis bijwerking. De desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis bijwerken vervalt indien blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.

Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden dan ook niet door laten gaan, dient u minimum 4 weken vooraf te verwittigen om uw voorschot te behouden. Voorschotten worden niet terugbetaald, bij tijdig annuleren kan je je afspraak herboeken met behoud van voorschot of je kan een waardebon krijgen die een jaar geldig is.

Aangekochte waardebonnen worden gemaakt op naam en zijn niet doorgeefbaar noch terugbetaalbaar. Ze zijn 1 jaar geldig na ontvangst.

Eigen verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de opdrachtgever.

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood tot het aanbrengen van tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

Het is Opdrachtgever bekend dat Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood niet garandeert dat de door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aangebrachte lichaamsversieringen later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV,hepatitis B of C of andere) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood of derden in gevaar kan brengen.

Opdrachtgever staar er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit weloverwogen heeft genomen.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood brengt geen tattoo aan bij personen onder de 18 jaar.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The STattoostudio The Saloon – Les Eastwood een inspanningsverbintenis heeft. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

De opdrachtgever licht zich voldoende in over de artistieke en uitvoerende stijl van de beroepsbeoefenaar en verzekert zich ervan dat dit in lijn is met zijn/haar verwachtingen.

Voor het geval Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Garantie

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen van goede kwaliteit, aangekocht bij officiële verdelers. Alle kleurstoffen en inkten worden gelogd conform de bepalingen Hygiëne en Veiligheid van de FOD.