Algemene voorwaarden Tattoostudio The Saloon

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:
Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood, eenmanszaak van Lesley Van Oosterbos, gelegen te Kruishofstraat 259, 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer BE0822.510.312

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van volgende diensten: het ontwerpen van een tatoeage, het laten aanbrengen van een tatoeage.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en opdrachtgever, waarbij Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden afgeweken.

Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood en nooit door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood zijn ingeschakeld.

De opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood gehanteerde algemene voorwaarden.

Betalingen en Voorschotten

Betalingen gebeuren cash, via Payconiq of de bankapp. Betalingen van voorschotten kunnen ook via de website gemaakt worden bij het maken van een afspraak.

Binnen de 3 maand heeft een ieder recht op een gratis bijwerking. De desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis bijwerken vervalt indien blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.

Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden dan ook niet door laten gaan, dient u minimum 4 weken vooraf te verwittigen om uw voorschot te behouden. Voorschotten worden niet terugbetaald, bij tijdig annuleren kan je je afspraak herboeken met behoud van voorschot of je kan een waardebon krijgen die een jaar geldig is.

Aangekochte waardebonnen worden gemaakt op naam en zijn niet doorgeefbaar noch terugbetaalbaar. Ze zijn 1 jaar geldig na ontvangst.

Eigen verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de opdrachtgever.

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood tot het aanbrengen van tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

Het is Opdrachtgever bekend dat Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood niet garandeert dat de door Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aangebrachte lichaamsversieringen later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV,hepatitis B of C of andere) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood of derden in gevaar kan brengen.

Opdrachtgever staar er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit weloverwogen heeft genomen.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood brengt geen tattoo aan bij personen onder de 18 jaar.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Tattoostudio The STattoostudio The Saloon – Les Eastwood een inspanningsverbintenis heeft. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

De opdrachtgever licht zich voldoende in over de artistieke en uitvoerende stijl van de beroepsbeoefenaar en verzekert zich ervan dat dit in lijn is met zijn/haar verwachtingen.

Voor het geval Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Garantie

Tattoostudio The Saloon – Les Eastwood gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen van goede kwaliteit, aangekocht bij officiële verdelers. Alle kleurstoffen en inkten worden gelogd conform de bepalingen Hygiëne en Veiligheid van de FOD.

Privacy

Tattoostudio The Saloon neemt het privacybeleid serieus en wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonlijke gegevens en uw rechten.

Hieronder vertellen we u hoe persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt op tattoo-thesaloon.com

  • VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Tattoostudio The Saloon – Kruishofstraat 259 – 2610 Wilrijk – België

  • HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We willen de privacy van onze klanten zoveel mogelijk behouden en hebben daarom een privacyverklaring opgesteld die van toepassing is op iedereen die onze website of tattooshop bezoekt.

  • DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DOELEINDEN WAARVOOR WE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Levering van de service die u van ons verwacht, zoals contact met u kunnen opnemen over eventuele wijzigingen of vragen met betrekking tot uw overeenkomst.

Begrijp markttrends en behoeften door middel van statistieken. We analyseren gegevens van gebruikers van winkelgroepen om onze service te verbeteren en verder te ontwikkelen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze manier  is noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van de wet.

  • WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE

We verzamelen de informatie die u vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het plannen van een afspraak of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. De persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt, kan bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum en geslacht bevatten.

  • WIE VERWERKT UW GEGEVENS (GEGEVENSVERWERKERS)

Verschillende bedrijven buiten Tattoostudio The Saloon helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie. Volgens de wet op de persoonsgegevens zijn dergelijke bedrijven gegevensverwerkers en verwerken ze informatie volgens de instructies van Tattoostudio The Saloon in overeenstemming met de verwerkersovereenkomsten.

We delen uw gegevens nooit met andere dan de hierboven genoemde services van derden, en tenzij anders vermeld door de Belgische wet. We begrijpen het belang van de privacy van onze bezoekers en behandelen daarom alle verzamelde informatie over onze bezoekers op een verantwoorde manier.

  • WAAR WORDT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE OPGESLAGEN

De informatie die we over u verzamelen, wordt opgeslagen in de Europese Unie (“EU”).

  • HOE GEBRUIKT TATTOOSTUDIO THE SALOON UW INFORMATIE

We zullen uw gegevens alleen bewaren zolang het nodig is om de bovenstaande diensten uit te voeren of zolang de wet ons verplicht ze te bewaren. Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

  • WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Al onze tattoo artiesten en medewerkers hebben toegang tot de email en sociale media, waar informatie te vinden is over afspraken, e-mail en telefoon voor al onze klanten. Wij geven / verkopen / wisselen uw gegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden buiten Tattoostudio The Saloon.

  • BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetten, wetten en richtlijnen van de AVG.

U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren (gratis eenmaal per jaar). Als de informatie onjuist, onvolledig of niet relevant is, kunt u verzoeken dat de informatie wordt gecorrigeerd of verwijderd. We kunnen uw informatie niet verwijderen als er bijvoorbeeld wettelijke vereisten zijn voor de opslag ervan, boekhoudregels of andere legitieme redenen om de informatie te bewaren, bijvoorbeeld onbetaalde schuld.